Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.  Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o ochronie Twoich danych osobowych kliknij TUTAJ, lub przejdź do zakładki "Ochrona danych osobowych"

Ochrona danych osobowych

Dentica 24 Sp. z o. o. dbając o ochronę Państwa danych osobowych stosuje przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W Dentica 24 Sp. z o. o. został powołany Inspektor Ochrony Danych: Marcin Wowk, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Dentica 24 Sp. z o.o. (nazywana dalej DENTICA24) z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Kochanowskiego 3.

Dane kontaktowe: Nr telefonu: 884 370 700 | Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W związku z użyciem na stronie wtyczki "Lubię to" współadministratorem danych osób, które skorzystały z tej funkcjonalności jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.

DENTICA24 samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane naszych Pacjentów przetwarzane są w celu świadczenia usługi medycznej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przez okres wskazany w powyższych przepisach (aktualnie 20 lat). Z podanych przepisów wynika obowiązek podania danych.

 • Dane naszych klientów w celu wystawienia rachunku , faktury za wykonanie usługi (jako strony umowy) i prowadzenie sprawozdawczości finansowej z tym związanej na podstawie przepisów prawa (ustawa o rachunkowości).Dane przechowywane są przez czas trwania umowy, a po jej wygaśnięciu do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu (nie mniej niż 5 lat).

 • Dane osób monitorowanych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i usprawnienia organizacji pracy w naszych placówkach stosujemy monitoring wizyjny, jednak nie przechowujemy nagrań z tego monitoringu.

 • Osoby obserwujące profil DenticaCenter na portalu społecznościowym Facebook -umożliwia kontakt za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, a także umieszczanie komentarzy pod postami oraz przypisanie reakcji ("emotikonów") pod danym postem, gdzie Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności obejmujące imię, nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, oparciu o prawnie uzasadniony interes (art.6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika a po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych, w razie konieczności przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie, informacje te są usuwane z poziomu fanpage administratora fanpage i nie będzie możliwości dostępu do tych danych.

  Administrator może wykorzystywać narzędzia statystyczne udostępniane przez Facebook w ramach prowadzonych kampanii marketingowych. W tym zakresie Administrator gromadzi wyłącznie dane statystyczne obejmujące płeć, wiek, lokalizację, zainteresowania w celu dostosowania ewentualnych treści do użytkowników oraz kampanii marketingowych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

DENTICA24 może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi DENTICA24 ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DENTICA24 przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;

 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

DENTICA24 zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DENTICA24.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


Zapraszamy do zapoznania się z klauzulami informacyjnymi zamieszczonymi poniżej:
Informacja RODO
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula kontrahenci
Klauzula monitoring
Klauzula kandydaci do pracy
Klauzula Fanpage

Dane kontaktowe

DenticaCenter Racibórz
ul. Kochanowskiego 3, 47-400 Racibórz
Tel: (+48) 32 77 00 224
DenticaCenter Rybnik
ul. Dworek 12B , 44-200 Rybnik
Tel: (+48) 32 44 02 224
DenticaCenter Wodzisław Śląski
ul. 26 marca 94A, 44-300 Wodzisław Śl.
Tel: (+48) 32 440 84 94

zobacz więcej >

Referencje