Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.  Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o ochronie Twoich danych osobowych kliknij TUTAJ, lub przejdź do zakładki "Ochrona danych osobowych"

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest DENTICA24 Sp. z o.o. (nazywana dalej DENTICA24) z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Kochanowskiego 3.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 884 370 700

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DENTICA24 gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię (imiona) i nazwisko, adres, datę urodzenia, nr PESEL, informację o ubezpieczeniu, numery telefonów, adres e-mail 

 • nr telefonów oraz adresy e-mail gromadzone są wyłącznie w celu informowania pacjentów o terminach wizyt lub zagadnieniach związanych z wizytami w naszych placówkach

DENTICA24 gromadzimy i przetwarza Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia usługi medycznej zgodnie z zakresem usług świadczonych przez DENTICA24 (Art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 • realizacji obowiązków DENTICA24 przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, przechowywania dokumentacji medycznej oraz dla celów archiwizacyjnych  

 • ochrony praw DENTICA24 zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

DENTICA24 może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi DENTICA24 ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków DENTICA24 przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych;

 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

DENTICA24 zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i DENTICA24.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 884 370 700 lub mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez DENTICA24:

 1. W celu świadczenia usług medycznych; dane są przetwarzane na podstawie Art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 2. W celu zatrudnienia pracowników

 3. W pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności z tytułu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.

 4. Gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 5. Na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Odbiorcy zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich pobrania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych przez Administratora.

 

 

Dane kontaktowe

DenticaCenter Racibórz
ul. Kochanowskiego 3, 47-400 Racibórz
Tel: (+48) 32 77 00 224
DenticaCenter Rybnik
ul. Dworek 12B , 44-200 Rybnik
Tel: (+48) 32 44 02 224
DenticaCenter Wodzisław Śląski
ul. 26 marca 94A, 44-300 Wodzisław Śl.
Tel: (+48) 32 440 84 94

zobacz więcej >

Referencje